MP1 Manteniment de les instal•lacions i màquines elèctriques en vaixells i embarcacions

 • UF1: Circuits elèctrics als vaixells

 • UF2 Màquines elèctriques i instal•lacions de corrent altern als vaixells

 • UF3: Instal•lacions de corrent continu i equips electrònics als vaixells

 • MP2 Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars de les embarcacions d'esbarjo

 • UF1: Posada en marxa del sistema de propulsió i equips auxiliars 

 • UF2: Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars 

 • UF3: Protecció anticorrosiva i unió de metalls 

 • MP3 Manteniment de sistemes de refrigeració i de climatització en embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Muntatge i posada en marxa del sistema de refrigeració i de climatització 

 • UF2: Manteniment del sistema de refrigeració i de climatització 

 • MP4 Manteniment de superfícies i elements de materials compostos de embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Preparació igualació i protecció de superfícies d'embarcacions 

 • UF2: Reforma d'estructures i cascs d'embarcacions 

 • MP5 Tractaments superficials i pintat d'embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Preparació de superfícies en embarcacions 

 • UF2: Embelliment de superfícies en embarcacions

 • MP6 Manteniment d'instal•lacions d'equips electrònics i informàtics d’embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Muntatge i desmuntatge d’instal•lacions i equips electronics 

 • UF2: Operacions de manteniment d'equips electrònics i informàtics 

 • MP7 Anglès 

 • UF1 Anglès tècnic 

 • MP8 Preparació d'embarcacions d'esbarjo per a treballs de manteniment 

 • UF1: Elements constructius d'embarcacions d'esbarjo 

 • UF2: Maniobres de port i varada pel manteniment en sec 

 • UF3 Tècniques de comunicació i atenció al client 

 • MP9 Manteniment d’aparells d’embarcacions d’esbarjo 

 • UF1: Muntatge i desmuntatge d'aparells d'embarcacions 

 • UF2: Elaboració i reparació d'elements tèxtils en embarcacions 

 • MP10 Manteniment de cobertes de fusta i adaptació/reparació de mobiliari en embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Reparació de cobertes de fusta 

 • UF2: Muntatge i manteniment de mobles i embarcacions 

 • MP11 Mecanització básica

 • UF1: Dibuix tècnic i traçat de peces. 

 • UF2: Mecanització manual de peces. 

 • UF3: Soldadura. 

 • MP12 Formació i orientació laboral. 

 • UF1. Incorporació al treball 

 • UF2. Prevenció de riscos laborals 

 • MP13 Empresa i iniciativa emprenedora 

 • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 

 • MP14 Síntesi 

 • UF1. Síntesi 

 • MP15 Formació en centres de treball. 

 • Pràctiques a les empreses

 •